AKAI EWI 4000s/5000

All audio / video content on the AKAI EWI.